Kurumsal Eğitimler

Savunma Sanayine Yönelik TQM ve Süreç Yönetimi: : Kuruluşların yönetim ve üretiminin uluslararası standartlara göre biçimlendirilmesinin ve etkin olarak kullanılmasının sağlanması.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi: Etkisiz bir kalite yönetim sistemi zamanınıza, paranıza ve müşterilerinize mâl olabilir. Bu yüzden kaliteyi yönetim sistemini en başından itibaren uygulamak önemlidir. ISO 9001:2015'e dayanan bir yapı uygulamak, kuruluşunuzdaki ürün ve hizmetlerin sürekliliğinin gerçekleştirilmesi ve sürekli iyileştirmenin yürütülmesi konularında size yardımcı olur.


Eğitimde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi'ni uygulayabilmek için gereken bilgi ve deneyim katılımcılara aktarılmaktadır. Sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sisteminin eğitimini kapsar. İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmaları ve yürütmeleri sağlar.


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sisteminin eğitimini kapsar.


ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi: İşletmelerde karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri, çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmamalarıdır. İşletmelerin daha iyi rekabet koşullarına ulaşabilmesi için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmaları ve yürütmeleri sağlar.


Entegre İç Tetkik: Kuruluşların yönetim ve üretiminin uluslararası standartlara göre biçimlendirilmesini sağlamak için gerekli iç tetkikçilerin yetiştirilmesi.


Sürdürülebilirlik Eğitimi: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin mavi yaka ve beyaz yaka olmak üzere tüm çalışanlarına yönelik farkındalık ve bilinçlendirme eğitimidir. Kurumsal olarak sürdürülebilirlik çalışmalarının yalnızca görevlendirilmiş çalışanlarının farkındalığı ile hedeflere ulaşılması oldukça zordur. Kurumların bir bütün olarak hareket etmelerini sağlamanın yolu ise bu farkındalık ve bilinçlendirme eğitiminden geçmektedir.


Kurum çalışanlarını sürdürülebilirlik alanının dünyada ve ülkemizde geldiği nokta, bireysel olarak sağlanacak katkılar ve bu katkıların yaratacağı büyük değişimler konusunda donanımlı hale getirmek eğitimin temel hedefidir.


Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi: GRI, CoP, SASB gibi uluslararası standartlarda raporlama yapmak isteyen ve raporlama kalitesini yükseltmek isteyen tüm işletmeler için düzenlenen eğitim, her işletmenin sektör, işveren, ve kurumsal yapısına en uygun standart ile raporlama yapabilir hale gelmesini hedeflemektedir.


Entegre Raporlama Eğitimi: Sürdürülebilir işletme olma yolundaki tüm şirketlerin finansal ve finansal olmayan performansını tek bir raporda paydaşları ile şeffaflıkla paylaşmasını sağlayan entegre raporlama Türkiye’de özellikle borsada işlem gören şirketler tarafından tercih edilmektedir. İşletmelerin hesap verebilirliğini artıran, sürdürülebilirlik adına yaptıkları yatırımlarının geri dönüşlerini kapsayan ve bütüncül bir yaklaşım sergilenmesini sağlayan bir raporlama türüdür. Entegre raporlama eğitiminin amacı işletmelerin bu kapsamlı raporlama sistemini detaylı olarak anlamalarını sağlamak ve ‘tek rapor’ sistemine geçiş yapmalarını sağlamaktır.


Üretim Planlama: Üretim ortamındaki kaynakları en verimli biçimde kullanarak müşterilerin taleplerini karşılayacak şekilde üretim faaliyetlerinin organize edilmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Üretim planlama eğitiminde üretim sistemleri, satış tahminleri, toplu üretim planlama, talebe bağlı stok yönetimi, stok maliyetleri, stok kontrol yönetimi, kurumsal kaynak planlama, kapasite ihtiyaç hesabı, hat dengeleme, metot mühendisliği, iş ve zaman etütleri gibi konular ele alınacaktır.


Depo ve Stok Yönetimi: Üretim ve hizmetlerde kullanılacak malzemelerin ihtiyaç planlaması sonucunda stok yönetiminin nasıl yapılacağını, stok yönetimi sistemlerinin nasıl oluşturulacağını ve stok malzemelerin depo yönetiminin nasıl yapılacağının aktarılması hedeflenmektedir.


Yalın Üretim Teknikleri: Maliyeti arttırmadan kaliteyi yükseltmek, stokları arttırmadan teslim süresini kısaltmak, küçük miktarlı siparişleri verimi düşürmeden gerçekleştirmek, sevkiyatları zamanında yapmak, daha az kaynakla daha çok gelir elde etmek, daha az işletme sermayesi ile çalışabilmek ve yeni yatırımlar için kaynak ayırabilmenin sağlanması konuları ele alınacaktır.


Mali Analiz Teknikleri: Hem şirket yönetimine hem şirket analizi yapmak durumunda olan kişilerin hem de hisse senedi yatırımcılarına mali tabloların nasıl analiz edileceğine ilişkin bilgileri vermek ve günlük ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede mali analiz yapabilmelerini sağlaması hedeflenmektedir.


Finans Yönetimi: Katılımcıların, finansal yönetim bilgilerini güncelleyerek, para ve sermaye piyasası araçları ile kurumları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak hedeflenmektedir. Finansal piyasalar ve finansal yönetim uygulamalarına odaklanan bu programda, planlama, bütçeleme, karar alma, halka açılma, kredi kullanma, analiz yapma ve mevcut durumu değerlendirme konularında bilgiler sunulmaktadır.


Proje Yönetimi: Temel proje yönetim terminolojisi ve genel kavramların yanı sıra entegrasyon, kapsam, zaman, maliyet, kalite, kaynak, iletişim, risk, tedarik ve paydaş yönetimi programın içeriğini oluşturmaktadır. Katılımcılar edindikleri bilgileri projelerin başlatma, planlama, uygulama-kontrol ve kapatma süreçlerinde kullanarak ve uygulayarak, eğitim programını tamamlayacaklardır.


Kurum içi İnovasyon ve Girişimcilik: Programın ana hedefi yeniliğe liderlik edecek iç girişimciler yetiştirmektir. Çalışan yönetiminde yeni iş geliştirme eforunu artırmaya odaklanan program, aynı zamanda şirketlerde girişimcilik ve inovasyon konularından sorumlu departmanlarda rol alan çalışanları güçlendirmeye de odaklanıyor.


Kurumlarda Dijital Dönüşümün Temelleri: Farklı alanlardaki dijital dönüşüm uygulamalarını ele alarak, firmalara dijital dönüşüm yol haritalarını oluştururken vizyon kazandırmayı hedeflemektedir.


Usulsüzlük Denetimi ve Soruşturma: İşletmelerde maruz kalınan hile ve suistimalin veya suistimal olasılığı olan konuların tespitine ve önlenmesine yönelik yöntem ve tekniklerin değerlendirileceği, vaka çalışmalarının yapılacağı ve iç denetim fonksiyonunun buradaki rol ve sorumluluklarının ele alınacağı bir programdır.


İç Denetim(Mali): İç denetim faaliyetlerinin kurum içinde başarılı bir şekilde yürütülüp kuruma katma değer sağlaması denetim faaliyetlerin etkin yönetimi ile mümkündür. Bu eğitim ile kurumunuzda etkin bir iç denetim fonksiyonu oluşturabilmek veya bu fonksiyonu yönetmek için sahip olunması gereken konular ele alınacaktır.