Yönetim Danışmanlığı

Savunma Sanayi Kalite Yönetim Sistemleri: Savunma Sanayi için hizmet veren firmaların mevcut kalite yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, güncellenmesi ve savunma sanayi gerekliliklerine uygun hale getirilmesi. Bu çalışma kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Tesis Güvenlik Belgesi(TGB), NATO Güvenlik Belgesi gereklilikleri ve mevcut durum analizlerinin de yapılıp raporlandırılması.


Toplam Kalite Yönetimi (TQM): Kalitenin sağlanması, sürdürülmesi, geliştirilmesi yönündeki çalışmalarının pazarlama, mühendislik, üretim ve servis fonksiyonlarını en ekonomik seviyede yapılmasının ve müşterinin tam olarak tatmin edilmesine yönelik olarak entegrasyonunun sağlanması.


CMMI: Günümüzde kamu ve özel sektördeki yazılım geliştirme ihalelerinde bir ön koşul olarak istenmekte olan ve firma süreçlerini uluslararası pratiklere göre en üst seviyede geliştirme imkanı sunan CMMI (Bütünleşik Olgunluk Yetenek Modeli); yazılım, donanım ve BT firmaları için en çok tercih edilen akademik içeriğe sahip bir süreç yönetimi bir modelidir. Firmanızda gerçekleştirilecek CMMI çalışmaları için; mevcut durum analizi (SCAMPI C) aşamasından, ara değerlendirmelere (SCAMPI B) ve son aşama olan Resmi CMMI Değerlendirme (SCAMPI A) aşamasına kadar olan tüm süreçleri, PMI standartlarına uygun olarak sağlayacağı CMMI danışmanlık ve eğitim hizmetleriyle, firmanızı istediğiniz uluslararası olgunluk seviyesine getirmeyi önermektedir.


SPICE (ISO/IEC 15504): SPICE (ISO /IEC 15504) modeli iyi yazılım mühendisliği için gerekli olan temel hedefleri üst seviyede tarif eder ve yazılımı elde etme, sağlama, geliştirme, işletme, tekamül ettirme ve destek yeterliliği oluşturmayı isteyen her yazılım kuruluşuna uygulanır. Model, belirli bir kuruluş yapısı, yönetim felsefesi, yazılım yaşam döngüsü modeli, yazılım teknolojisi ya da geliştirme metodolojisini temel almaz. Bu referans modelin mimarisi, süreçleri yazılım personelinin yazılım süreçleri yönetiminin sürekli iyileştirmesi için anlaması ve kullanmasına yardımcı olacak şekilde düzenler.


AQAP: AQAP, Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, “Endüstriyel Kalite Teminatı Seviye Belgesi” (AQAP-Allied Quality Assurance Publications) demektir. Askeri alanda üretim gösteren firmaların Milli Savunma Bakanlığı ihalelerine girmeleri için ön şart olan AQAP Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi altyapısına sahip olan işletmelerin NATO Kalite Güvence Gereklilikleri’ni de sistemlerine ilave etmeleriyle birlikte Milli Savunma Bakanlığı tarafından belgelendirilmektedir.


ISO/IEC 27001: Bilgi Güvenliği, bir firma çin değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken bir varlıktır. Bilgi güvenliği bilgiyi, ticari sürekliliği sağlamak, ticari kayıpları en aza indirmek ve ticari fırsatların ve yatırımların dönüşünü en üst seviyeye çıkartmak için geniş tehlike ve tehdit alanlarından korur. Günümüzde bilgiye ulaşmak kolaylaşmış, erişilen bilgilerin mekândan bağımsız olarak taşınmasında ve saklanmasında bilgi güvenliği önemli rol oynamaktadır. Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlarda pek çok bilginin, elektronik ortamlarda yedeklendiği düşünüldüğünde ve “Bilginin nasıl daha güvenli ve sürekli saklanabilir?” sorusuna cevap olabilecek standartlar incelendiğinde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartlarında ISO 27001 Standardı akla gelmektedir.


Sürdürülebilirlik: Sürdürülebilirlik, ‘iş’ kavramının sadece karlılık tarafının değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel yönüyle bir bütün olarak ele alınması. Sürdürülebilirlik değerlerine bağlı kalan işletmeler maliyetlerde azalma, verimlilikte artış, risk yönetimi, müşteri sadakati ve rekabet gücünün artması gibi önemli avantajlar sağlarlar. SROI Analizi- Sosyal Etki Değerlendirmesi ile de İşletmelerin sürdürülebilirlik çerçevesinde kurumsal dönüşümü sağlayan çalışmaların, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde aldıkları aksiyonların, ve sosyal refaha katkı sağlamak amacı ile yaptıkları yatırımların sonuçlarını ölçümlemeleri işletmelerin finansal kaynaklarını ve beşeri sermayesini en verimli şekilde kullanmasına olanak tanır.


Teşvikler: Mevcut durumun analiz edilmesi, hangi teşviklerden hangi konularda faydalanılabileceği, teşviklerle ilgili olarak gerekli başvuru ve hazırlıkların yapılması, teşvik başvurusu ve teşvik başvurusunun izlenmesi, kabul edildiği takdirde yürütmesinin yapılması.


Arge ve inovasyon Destekleri: Konuyla ilgili olarak yerli ve yabancı hibe kuruluşlarına başvuru hazırlık dosyası, başvurusunun yapılıp izlenmesi, başvuru kabulünden sonra izleme ve yürütme faaliyetleri.


Tasarım ve Ar-Ge Merkezlerinin Kurulması: Mevcut durumun analizi, başvuru dosyasının hazırlığı, başvuruların yapılması, başvuruların takibi, başvuru kabulünden sonra izleme ve yürütme çalışmaları, aylık raporlamalar, vergi muafiyetleri, yıllık rapor ve gözlemlere hazırlıklar.


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri(TGB) Destekleri: İlgili bölgelere giriş koşullarının sağlanması için ön hazırlık, başvuruların yapılması ve takibi, kabul sonrası aylık raporlama ve bildirimler, vergi muafiyetleri.